Privacyverklaring

Harmonie Katwijk besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Harmonie Katwijk kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Harmonie Katwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Harmonie Katwijk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Harmonie Katwijk

Verantwoordelijkheid

De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Harmonie Katwijk .

Privacyverklaring

Harmonie Katwijk, gevestigd aan Kleine Joannes, Kerkstraat 68, 2223 AJ Katwijk (postadres: Hella Haasseplantsoen 6 2343 KR Oegstgeest), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hella Haasseplantsoen 6
2343 KR Oegstgeest
06 431 541 04

Jacco van Stenis is de Functionaris Gegevensbescherming van Harmonie Katwijk. Hij is te bereiken via secretaris@harmoniekatwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Harmonie Katwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@harmoniekatwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Harmonie Katwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Harmonie Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harmonie Katwijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Harmonie Katwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam > vier weken
  • E-mailadres > vier weken

Delen van persoonsgegevens met derden

Harmonie Katwijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Harmonie Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Harmonie Katwijk maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk de cookieverklaring voor meer informatie.
Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Harmonie Katwijk heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Harmonie Katwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@harmoniekatwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Harmonie Katwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Harmonie Katwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voorzitter@harmoniekatwijk.nl.